Reklam

İlan

İLAN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( J )  PALAKA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SATIŞ LESİ 1- İşin K

01 Temmuz 2016 - 00:40

İLAN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( J )  PALAKA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SATIŞ İHALESİ 1- İşin Konusu: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan 24/06/2016 tarih ve 2016/846 sayılı Encümen kararı ile Kahramanmaraş merkeze bağlı Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe sınırlarında faaliyet gösteren 20 adet (J) plaka öğrenci servislerinin, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır. 2- İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:7 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Birim ve İdari İşler Koordinasyon Şefliği' nde görebilecek ve 250,00 TL. (İki Yüz Elli Türk lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır. 3- İhale, 15/07/2016  tarihinde Cuma  günü saat 14:30’da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır. 4- Kahramanmaraş merkeze bağlı Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe sınırlarında faaliyet gösteren 1 adet (J) plaka’ nın muhammen bedeli 285.000,00 TL (%18 KDV Hariç), muhammen bedelin % 3 (yüzdeüç)’ü  oranında   8.550,00 TL  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. 5- İsteklilerin ihaleye girebilmesi için; 1.Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı) 2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı) 3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi; İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) 4.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı) 5.İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) 6.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı ) 7.İstekinin gerçek kişi olması halinde, 2016 yılı içerisinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Otaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunulacaktır. (Aslı) İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. (Aslı) İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı) İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 3 (Üç) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı) İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı) Her J Plaka satışı için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir. 6- İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 15/07/2016  Cuma günü saat 14:30’e kadar İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonuna ihale evrakı vereceklerdir. 7- İdare, ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.   Yusuf DELİKTAŞ Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
  Vodafone’dan Kodlama eğitimi
Vodafone’dan Kodlama eğitimi
 AVRUPA  HAYRANLARI   VE   HIRİSTİYAN    ALEMİ
AVRUPA HAYRANLARI VE HIRİSTİYAN ALEMİ