16. Yüzyıl Fuzuli:

Ø  Türkçe, Arapça ve Farsça Divanı vardır.

Ø  Gazel ve kasideleri (su) meşhurdur.

Ø  Leyla vü Mecnun adlı ilahi aşkı anlatan mesnevisiyle bilinir.

Ø  Şikayetname  (aylık bağlanır),Hadikatüs Süeda, Bengü Bade, Şah ü Geda ve Hadisi Erbain diğereserleridir. 

Ø  Türkçe şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır.  

Baki:

Ø  Tasavvufa yer vermemiştir şiirlerinde.

Ø  Kasideleri ve gazelleri meşhurdur.

Ø  Şairler Sultanı olarak bilinir döneminde.

Ø  Kanuni Mersiyesi önemlidir.

Ø  Ayrıca Fezail-i Mekke adlı yapıtı da önemlidir.

Bağdatlı Ruhi:

Ø  Tasavvufi ve felsefi yoğunlukta şiirler yazar.

Ø  Terkib-i Bent ve Terci-i Bent ustasıdır.

Ø  Sosyal konulara değinir.

Ø  Hicivleri de vardır.

Taşlıcalı Yahya:

Ø  Sade ve özentisiz yazdığı gazelleriyle tanınır.

Ø  Mesnevileri önemlidir: Şah u Geda, Yusuf u Züleyha gibi…

Ø  Ayrıca bu yüzyılda öğüt verici hikaye ve fıkralardan oluşan Pendname adlıyapıtıyla Güvahi; Anadolu’da yazılmış ilk tezkire olan Heşt Behişt adlıyapıtıyla Sehi Bey vardır.

16.   Yüzyıl

Nefi:

Ø  Divan edebiyatında hiciv şairi olarak bilinir.

Ø  Siham-ı Kaza en önemli eseridir.

Ø  Kasidelerinde sağlam bir şiir tekniği, taşkın ve gür bir ahenk görülür.

Ø  IV. Murat ve Sadrazam Bayram Paşa

Nabi:

Ø  Didaktik türde şiirler yazmıştır.

Ø  Mahallileşme akımın öncülerindendir.

Ø  Devrin sosyal çöküntülerini anlatmış, toplumun hayat ve psikolojisineuygun hikmetli gazeller yazmıştır.

Ø  Akıcı, rahat ve pürüzsüz bir dili vardır.

Ø  Türkçe ve Farsça Divanı, Hayriyye, Hayrabat, Surname, Tuhfet’ül Harameynve Münşeat adlı eserleri vardır.

 

 

 

Naili:

Ø  Sebk-i Hindi akımın temsilcilerindendir.

Ø  Naili Kadim olarak tanınır (manastırlı naili).

Ø  Gazelleriyle bilinir ve kapalı bir anlatımı vardır.

17.   Yüzyıl

Nedim:

Ø  Şiirlerinde dini konulara yer vermemiştir.

Ø  Lale devrinin zevk ve sefa hayatını canlandıran gazel ve şarkılarıyla ünkazanmıştır.

Ø  Divan şiirinin hayale ve soyut güzelliklerine şuhluk ve içtenliği, canlıbir İstanbul Türkçesini eklemiş ve yerli bir havayı sunmuştur. 

Ø  Mahallileşme akımın öncüsüdür.

Ø  Halk edebiyatı nazım şekillerinden türkü de yazmıştır.

Şeyh Galip:

Ø  Önce Esad daha sonra Galip mahlasını kullanmıştır.

Ø  Sebk-i Hindi akımın en büyük temsilcisidir.

Ø  Divan edebiyatını son büyük şairi olan Şeyh Galip, yeni imajlarla yoğunhayal, düşünce ve tasvirlere önem vererek Divan şiirine yeni ufuklar açmıştır.

Ø  Hüsn ü Aşk en meşhur mesnevisidir.

 

YORUM EKLE

banner15