3.REALİZM

·        XIX. yüzyılın ikinci yarısındaFRANSA’da “ROMANTİZMİN” aşırı duygusallığına tepki olarak doğmuştur.

·        Gerçeği olduğu gibi anlatmayı ilkeedinir.

·        Agust COMTE’nin “POZİTİVİZMFELSEFESİ” edebiyattan realizmin doğmasına yol açmıştır.

·        ARAŞTIRMA önemlidir.

·        “Sanat için sanat” ilkesi benimsenir.

·        Betimlemeler Kahramanların gözüyleyapılır.

·        Hikaye ve Romanda uygulanır.

·        Sanatçılar kişisel duygularınıgizler.

·        Konularını GÜNLÜK HAYATINGERÇEKLERİNDEN alır.

·        Ölçülü, yalın ve duru bir anlatımgörülür.

·        Temsilciler: BALZAC, STENDHAL,GUSTAVE FLAUBERT, TOLSTOY, DOSTOYEVSKİ, ANTON ÇEHOV, GOGOL, MAKSİM GORKİ, JACKLONDON, MARK TWAİN, R.M.EKREM, N.NAZIM, S.SEZAİ, Y.KADRİ, H.Z.UŞAKLIGİL, R.H KARAY, ÖMER SEYFETTİN

4.NATURALİZM

·        XIX.yüzyılın ikinci yarısında FRANSA’da ortaya çıkan ve hayatı bilimsel birgerçekçilikle ele alır.

·        EmileZOLA kurucusudur. AŞIRI GERÇEKÇİLİK diye de tarif edilir.

·        “Sanattoplum için” anlayışını savunmuştur.

·        GÖZLEMve DENEY önemlidir.

·        Yalın,anlaşılır bir dil kullanılır. (Sokak dili kullanılır.)

·        İnsan,GENETİK ve SOYA ÇEKİM özellikleriyle ele alınır. (Fiziksel ve Ruhsal özelliklerkullanılır.)

·        DETERMİNİZManlayışına uygun eserler verilir.

·        Temsilciler:“MAUPASSANT, ALFONSE DAUDET, GONCOURT KARDEŞLER; N.NAZIM, H.R.GÜRPINAR ve BEŞİRFUAT

 5.PARNASİZM

·        XIX.yüzyılda Fransa’da hayalci ve duygulu romantik şiire tepki olarak çıkmıştır.

·        Realizminve Naturalizmin şiirdeki adıdır.

·        “Sanatiçin sanat” anlayışı vardır.

·        Şiirdeşekil güzelliğine önem verilir.

·        Ahlakikonuların dışında eserler verilmiştir.

·        Diliağırdır.

·        Temsilciler:GAUTHER, BAVİLLE, FRANGOİS COPEE, HEREDİA; T.FİKRET, C.ŞEHABETTİN, Y.KEMAL;S.PRUDHOMME, L.LİSLE

6.SEMBOLİZM

·        1885yılında PARNASİZME tepki olarak ortaya çıkmıstır.

·        Musiki,Ahenk ve Sembol önemli bir yer tutar.

·        Anlamkapalılığı esastır. Her okuyan farklı yorumlayabilir.

·        Gerçektenkaçarlar; HAYAL ve RÜYAYA yönelirler.

·        Temsilciler:BAUDELAİRE, MALLERME, UALERY, VERLAİNE, RİMBAUD, POE; A.HAŞİM

 

7.EMPRESYONİZM

·        XIX.yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir.

·        Tabiatıolduğu gibi değil; sadece izlenimleri ölçüsünde anlatmayı gaye edinir.

·        Realizmekarşıdır; çünkü dış dünyaya ilgisizdirler ve kendi iç duygularını ifade etmekisterler.

·        Dahaçok Edebiyat ve Kesimde gelişmiştir.

·        Temsilciler:CONCOURT KARDEŞLER, RİMBAUT, VERLAİNE, JOYCE, HOPKİNS; A.HAŞİM.

8.EKSPRESYONİZM

·        XX.yüzyılın başlarında EMPRESYONİZME, REALİZME ve NATURALİZME bir tepki olarakortaya çıkmıştır.

·        Romantizmindeğişik ve yeni bir şeklidir.

·        Dışdünyayı, sanatçının iç dünyasına göre ifade etmeye çalışır.

·        Önemliolan KENDİ KİŞİLİĞİNİ ortaya koyabilmesidir.

·        Sembollereve Hayallere genişçe yer verilir.

·        Temsilciler:ES STADLER, R.WERFEL, L.FRANK, FRANKZKAFKA, ELİOT…

9.KÜBİZM           

·        XX.yüzyılın resim sanatında PİCASSO tarafından başlatılmıştır ve EMPRESYONİZMEtepki olarak doğmuştur.

·        Sanatınkaynağını DUYGUDAN ve DÜŞÜNCEDE arar.

·        Eserlerindekarmaşık İMAJLARA ve dağınık KELİMELERE rastlanır.

·        Konununhem görünen hem de görünmeyen yönünü gösterir.

·        Temsilciler:GUİLLAUME, APOLLİNAİRE, JACOB, SALMON, CENDRARS…

10.FÜTÜRİZM

·        MAKİNEYİve HIZI sanata taşıyan bu akım XX. yüzyılda ortaya çıkar.

·        KurucusuİTALYAN yazarı MARİNETTİ’dir.

·        Taklitbırakılmalı, Orijinal şekiller yaratılmalıdır.

·        Işıkve Hareket sanatın temel unsurudur.

·        Makineve Çark Sesleri, Fabrika gürültüleri duygu ve hayalin yerini alır.

·        Temsilciler:BORİSPESTERNAK, VİLADİMİR, MAYAKOVSKİ, NAZIM HİKMET.

11.DADAİZM

·        I.Dünya Savaşı yıllarında FRANSA’da savaşın neden olduğu acıalra ve yıkımlaratepki olarak ortaya çıkmıştır. 

·        Kuralsızlığıkural edinen bir akımdır.

·        Eskiolan her şeyi yıkmaya çalışmıştır.

·        Şiir,kelimelerin kağıt üzerine gelişi güzel dizilmesiyle oluşur.

·        1924’teSÜRREALİZME dönüşür.

·        Temsilciler:TZARA, BRETON, ARAGON, JANCO, HENNİGS; GARİPÇİLER.

 

 

12.SÜRREALİZM

·        REALİZM,NATURALİZM ve PARNASİZME tepki olarak doğmuştur.

·        Bilinçaltınısanata aktarmayı amaç edinir.

·        ÖzellikleriniS.FREUD’un Psikanalizinden almıştır.

·        Şiir,rastlantılar sonucu ortaya çıkar.

·        İnsanındüşünceleri ve hayalleri ile özgür-hür olduğunu söyler.

·        KurucusuA.BRETON’dur.

·        Temsilciler:ARGON, ELERD, PREVERT, BETAİLLE, REVERDY; GARİPÇİLER TURGUT UYAR, EDİPCANSEVER.

13.EGZİSTANSİYALİZM

·        İnsanınkendisini bulmasını ve özünü elde etmesini savunur.

·        İnsanıngeleciğini yine insanın kendisi belirler.

·        İnsanınbütünüyle özgür olmasını ileri sürer.

·        Temsilciler:S.KERKEGARD, M.HEİDEGGER, A.CAMUS, A.GİDE, F.KAFKA…

 

YORUM EKLE

banner15