ALLAH SONSUZ İLME VE YARATMA GÜCÜNE SAHİPTİR

Evrendeki kusursuz düzen öyle mükemmeliklerle doludur ki,Allah bunları Kendi büyüklüğünü ve üstün gücünü düşünmemiz için yaratmıştır.Kuran’da Allah’ın var ettiği bu düzenin yaratılış amacı ve mükemmelliğibildirilirken, "...... Sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğinive gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz öğrenmeniz için." (Talak Suresi, 12) şeklinde buyrulmaktadır. Bu nedenle müminlerinAllah’ın kadrini, yaratma ilmini ve sanatını hakkıyla takdir etmeleri, büyükönem taşımaktadır.

"Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşkuiçindeyseniz, gerçek şu ki, Biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan,sonra bir alak'tan (embriyo), sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnemet parçasından; size (kudretimizi) açıkça göstermek için..." (Hac Suresi,5)

"... Gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. "(Bakara Suresi, 20) ayetiyle bildirildiği üzere Allah öyle büyük bir ilmesahiptir ki insana göre "sonsuz" olan, Allah'ın Katında bitmişdurumdadır. Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuzluk anına kadar geçecek olanher olay, her düşünce, vakitleri ve şekilleri ile Allah'ın ilmiyle belirlenmişve O'nun Katında yaşanıp bitmiştir. Bu gerçek, Kuran'da şöyle bildirilir:

"Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık.Bizim emrimiz, bir göz kırpma gibi yalnızca 'bir keredir.' Andolsun Biz sizinbenzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? Onların işlemişoldukları her şey kitaplarda (yazılı)dır. Küçük, büyük her şey satır satır(yazılı)dır." (Kamer Suresi, 49-53)

İnsan Allah'ın ilminin sonsuzluğunu, gücünün yettiğininen fazlasıyla kavrayabilmek için ciddi olarak çaba harcamalı ve düşünmelidir.Örneğin insanlık tarihinin başından bugüne kadar çok sayıda insan yaşamıştır.Allah milyarlarca çift göz, milyarlarca değişik parmak izi, milyarlarca farklıcilt dokusu, milyarlarca değişik insan tipi yaratmıştır ve eğer dilerse bukişilerden sonsuz sayıda daha yaratabilir. Bu durum bir ayette şöyle haberverilir:

"... O, yaratmada dilediğini arttırır. ŞüphesizAllah, her şeye güç yetirendir." (Fatır Suresi, 1)

Allah, insanın hiç bilmediği ve sahip olduğu sınırlıakılla anlamakta güçlük çekeceği daha birçok şey yaratmaya da kadirdir. Dünyadabiz kullarına verdiği ucu bucağı olmayan her şeyin gerçeği Allah Katındadır.Bize sadece dilediği kadarını, dilediği miktar ile indirmiştir. Bir ayetteşöyle buyrulur:

"Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim Katımızdaolmasın; ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz." (Hicr Suresi,21)

Allah, Bizim Bilmediğimiz Daha Pek Çok VarlığıYaratmıştır

Allah'ın yaratma ilmi, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiztüm kavramlar için geçerlidir. Nitekim "... ve daha sizlerin bilmediğinizneleri yaratmaktadır." (Nahl Suresi, 8) ayetiyle, Allah'ın bilmediğimiznice şeyler yarattığına dikkat çekilmiştir.

Yüce Allah, sonsuz kuvvet ve kudret sahibidir. “Göklerive yeri(bir örnek edinmeksizin) yaratandır.O, bir işin olmasına kararverirse,ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi,117) ayetindede bildirildiği gibi bir şeyin olmasını istediği zaman onayalnızca 'OL' der ve o da hemen gerçekleşir. Şüphesiz bu, Allah'ın azametinin,kainat üzerindeki hakimiyetinin apaçık bir tecellisidir.

Allah bizim görmediğimiz birçok farklı alemi ve varlığıda yaratmıştır. Farkında olmadığımız, bize gösterilmeyen diğer alemlerinvarlığını daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek üzerinde düşünebiliriz:

Nasıl ki bir resme baktığımızda yalnızca en ve boy olmaküzere iki boyut görüyorsak, içinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda da en, boyve derinlik olmak üzere üç (zamanı da katarsak dört) boyut kavrayabiliriz.Bundan fazlasını ise algılayamayız. Oysa Allah Katında bizim bildiklerimizdenbaşka boyutlar da yaratılmıştır. Örneğin melekler farklı boyutlardan birindeyaşayan varlıklardır. Kuran'da haber verildiği kadarıyla cinler de farklı bir alemdeyaşamaktadır. (En doğrusunu Allah bilir.)

Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi, melekler bulunduklarıboyut ve mekandan bizleri görebilmekte ve duyabilmektedirler. Hatta ikiyanımızdaki yazıcı melekler yaşadığımız her ana şahittirler. Her konuştuğumuzu,her yaptığımızı yazmaktadırlar. Ancak biz onları göremeyiz. Allah'ın Kuran'davarlıklarını bildirdiği cinler de yine ayrı bir boyuta ait varlıklardır. Onlarda aynı insanlar gibi yaşamları boyunca denenmektedirler ve sorumlu olduklarıkitap Kuran'dır. Ancak sahip oldukları özellikler insanlardan çok farklıdır.İnsanların bağlı oldukları sebep-sonuç ilişkilerinden çok daha farklı sebeplerebağımlı olarak yaratılmışlardır.

Bunlar Allah'ın yaratmadaki benzersizliğininkavranabilmesi için üzerinde düşünülmesi gereken gerçeklerdir. Allah sonsuzsayıda evren, sonsuz sayıda varlık, sonsuz sayıda mekan yaratmaya güçyetirendir. 

YORUM EKLE

banner15