Arkadaş kurbanı olmayın

Bağımlı yakını bir okuyucumuz soruyor: ‘Maddebağımlılığında arkadaş ne kadar etkilidir diye’ Maddeye başlamada en büyük riskarkadaş ve çevre faktörüdür. Ergen, aidiyet hissettiği arkadaş çevresininfikirlerinden, değer yargılarından ve görüşlerinden etkilenir.

Arkadaşlar arasındaki iletişiminin gücü ve sıklığı nedenli çok ise etkilenme oranı da o derece fazladır. Çünkü arkadaşı onasaatlerce nutuk çekip, nasihat etmez. Olumsuz yönlerini kınamaz. Arkadaşınınyanında mutlu ve güvenlidir. Bu yüzden arkadaşları ne derse onu yapmak zorundahissedebilir.

Arkadaşları tarafından grubun dışına atılmak, dışlanmakonları tarifsiz elem ve kedere sürükleyebilir. Arkadaşlık sorumluluk,işbirliği, paylaşma ve sorunlarla baş etme duygusu arkadaşlar içindedeneyimlenen bir süreçtir. Bir çocuğun ait olduğu grubun içindeki davranış,düşünce ve verdiği tepkiler de arkadaşlarının çok büyük etkisi vardır.

Arkadaşlık bir ergen için kişiliğine ve gelişimine yönveren vazgeçilmez unsurdur. Tüm hayatını etkileyecek ve derinden yol gösterenbu yolculukta arkadaşlarıyla uyum sağlaması kimlik ve empati becerilerini deetkiliyor.

 Diğer okuyucumuz da maddeyi temin suçunu soruyor.Madde bağımlısı 10 gençten 9’una ilk maddeyi veren en yakın arkadaşıdır. Torbacıtabir edilen satıcılar, tanımadıkları birine asla madde satmazlar. Çünkümaddeyi temin suçunun cezası ağırdır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde KullanılmasınıKolaylaştırma Suçunun Unsurları;

Özel Yer Sağlamak: Özel yer, kişilerin uyuşturucumaddeleri kolaylıkla ve güvenlikle kullanabileceği bir mekânın kullanıcılarınfaydalanmasına sunulmasıdır. Örneğin, esrar kullanmak için yer arayan birarkadaşına işyerinin deposunun anahtarını veren kişi uyuşturucu maddekullanılmasını kolaylaştırma suçunu işlemiş olur.

Donanım veya Malzeme Sağlamak: Bu seçimlik hareketuyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanmaya hazır hale getirilmesi veyadoğrudan kullanılması için gerekli gerekli aletlerin sağlanmasıyla oluşur.Hemen belirtelim ki, sağlanan aletlerin amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasışarttır. Örneğin, esrarın hazırlanacağı, ısıtılmış özel platin tabakanın teminiedilerek bir kimseye uyuşturucu kullanmasını sağlamak üzere verilmesiuyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunu meydana getirir.

Kullananların Yakalanmalarını Zorlaştıracak ÖnlemlerAlmak: Bu seçimlik hareket ile kastedilen, suçun maddi delillerininortadan kaldırılması veya çeşitli tıbbi metotlarla uyuşturucu maddekullanıldığına dair belirtileri yok edecek önlemler alınmasıdır. Örneğin, eroinveya kokain maddesi kullanmak için ev ortamında bir araya gelen kişilerinbulunduğu sokak girişine gözcü konularak polis baskının haber verilmesi ve buşekilde yakalanmalarının güçleştirilmesi uyuşturucu madde kullanılmasınınkolaylaştırılması suçuna vücut verir.

Kullanma Yöntemleri Konusunda Başkalarına BilgiVerme: Bu seçimlik hareket, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ne suretlekullanıma hazır hale getireceği, ne şekilde vücuda enjekte edileceği veya nasıldaha etkili kullanılacağın hususunda başka kişilere bilgi sağlanmasıyla oluşur.Örneğin, kokain maddesinin kullanılma biçimi ve uzun süre etkili olması için neyapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak, uyuşturucu maddekullanılmasını kolaylaştırma suçunun işlenmesine neden olur.

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu: Kabuletmek; bir kimsenin başkasına ait uyuşturucu ya da uyarıcı maddeninzilyetliğini herhangi bir karşılık vermeden kişisel kullanım dışında bir amaçlaalması olup, suçun tamamlanması için maddenin failin fiili hakimiyetine geçmesigerekmektedir. Bulundurmak ise; bir kimsenin kendisine ya da bir başkasına aituyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi kişisel kullanım amacı dışında ruhsatsız veyaruhsata aykırı olarak üzerinde tasarrufta bulunabilecek şekilde hakimiyetialtında tutması şeklinde tanımlanabilecektir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyisattığı, satışa arz ettiği, başkalarına verdiği, sevk ettiği, naklettiği,depoladığı, satın aldığı belirlenemeyen, ancak kişisel kullanım sınırlarınınüstünde bir miktardaki maddeyle yakalanan sanıklar, 188/3. maddesindebelirtilen kabul etme ve bulundurma eylemlerini gerçekleştirmiş olacaklardır.

Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz etme veya SatınAlma: Uyuşturucu madde satma suçu, uyuşturucu maddenin bir bedelkarşılığında başkasına devredilmesini ifade eder. Uyuşturucu maddeyi satışa arzetme, henüz satış aşamasına gelmese de uyuşturucu maddenin satışı için bazıhazırlık hareketleri yapmayı ifade eder. Uyuşturucu madde satın alma suçu ise,uyuşturucu maddeyi alan kişinin bunu kişisel kullanım için değil de ticari amaçiçin satın almasıyla oluşur. Uyuşturucu madde satma, satışa arz etme veya satınalma fiillerinin cezası aynıdır (TCK md.188/3).

Uyuşturucu Madde Temin Etme (Başkasına Verme, Sağlama)Suçu: Uyuşturucu madde temini, yani başkasına verme, uyuşturucu sağlamafiili; bir kimsenin kendisinde bulunan veya herhangi bir surette elde ettiğiuyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, satış amacı olmadan ve herhangi bir bedelalmaksızın başkasına vermesidir. Uyuşturucu madde temin etme suçunda kilitnokta, failin, uyuşturucu maddeyi satış veya satışa arz etme amacı dışındabaşkalarına devretmesidir. Uyuşturucu maddeyi alan kişinin de bu maddeyi hangiamaçla aldığının bir önemi yoktur. Kendi kişisel ihtiyacı için kullanacak olanbir kimseye uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme fiili, kanunda uyuşturucumaddeyi “başkasına verme” şeklinde tanımlanan suçu oluşturur (TCK md. 188/3).

 

YORUM EKLE

banner15