C. PARAGRAF

Bir düşünceyle ilgili cümlelertopluluğudur.

Paragraf dört bölümden oluşur:

a)-Paragrafta Anlatım Teknikleri

b)-Paragrafta Yardımcı Düşünceler

c)-Paragrafta Konu – Ana düşünce

ç)-Paragrafta Yapı

a)-Paragrafta Anlatım Teknikleri: Yazarın parçayı oluştururken kullandığıtekniklerdir. Bunlar: “öyküleme, betimleme, açıklama ve tartışma”dır. Yazar,bunlardan birini amacına göre ağırlıklı olarak kullanır.

Öyküleme(Hikaye Etme):

ü Ele alınan konunun bir “OLAYA” bağlı olarak anlatılmasıdır.

ü Olayın dışında bu tip yazılarda varlıklar “HAREKET” halinde verilmiştir.

ü Günlük basit konulardır.

ü Ciddi bir ilmi yönü yoktur.

ü “mış, miş, muş, müş, dı, di, du, dü gibi geçmiş zamanekleri kullanılır.

ü Adeta “KAMERAYI”anımsatır. 

ü “OLAY,KAHRAMANLAR, MEKAN ve ZAMAN” olmak üzere dört unsur vardır.

ü Öykülemede belli bir zaman diliminde gelişen olaylardeğil de her zaman gerçekleşen olaylar da anlatılabilir.

Betimleme(Tasvir Etme):

ü Bir varlığın, kişinin ya da durumun başta görme organıolmak üzere diğer duyu organlarına hitap edecek şekilde anlatılmasıdır.

ü “OLAYLARIN” ya da “VARLIKLARIN” “fotoğrafı” çekilir.

ü Öykülemenin aksine Betimlemede varlıklar genellikle DURGUN haliyle anlatılır.

ü Dört gruba ayrılır: “fiziksel, ruhsal, açıklayıcı ve izlenimsel” betimleme.

Açıklama:

ü  Ele alınankonuda okuyucuyu BİLGİLENDİRMEK amacıylayazılan yazılardır.

ü  Öğretici veBilgi vermek amacıyla yazılan Ciddi, Bilimsel ve Kültürel konulardır.

Tartışma:

ü Bu anlatım tekniğinde bir “Karşılıklı Konuşma Havası” vardır. 

ü Yazar, karşısında biri varmışçasına “Sorular Sorup, Cevap Vermesi”dir.

ü Bence, BanaGöre, Kanımca” gibi öznel yargı bildiren ifadeler kullanılır.

ü Bir düşüncenin yanlışlığını ortaya koymak ve doğruolanın belirtilmiş olması vardır.

Not:  ÖYKÜLEME – Okuru Olay İçinde Yaşatmak

        BETİMLEME – Okura İzlenim Kazandırmak

        AÇIKLAMA – Okura Bilgi Vermek

       TARTIŞMA – Okurun Düşüncesini Değiştirmek

b)-Paragrafta Yardımcı Düşünceler: Düşüncenin kanıtlanması için kullanılanikna metotlarıdır.

ü  Tanımlama:Tanım cümlelerinin bulunduğu paragraflardır.

ü  Karşılaştırma:En az iki unsurun KARŞITLIK ve BENZERLİKLERİYLE kıyaslanmasıdır. “Fakat, Lakin, Ama, Çünkü, İse, Halbuki”gibi bağlaçlar kullanılır.

ü  TanıkGösterme: Yazarın ele aldığı konuda o konunun uzmanının görüşlerine yazısındayer vermesidir. İsim veya Sözle ifade edilir.

ü  Örneklendirme:Ele alınan konunun Somut örneklerleispat etmeye çalışılmasıdır. Bu anlatım tekniğinde I. cümle Öznel ifade taşır.

ü  Benzetme:Anlatıma Somutluk kazandırmakamacıyla anlamca ilgili iki kavramdan ZAYIFolanın GÜÇLÜ olana benzetilmesidir. “Gibi, Kadar” edatları sıkçakullanılır.

ü  Kişileştirme:İnsana özgü niteliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır.

ü  SayısalVerilerden Yararlanma: Matematiksel işlemlerin kullanılmasıdır.

c)-Paragrafta Konu – Ana Düşünce:

Konu: Üzerinde durulan, hakkında yazılıpçizilen unsurdur. 

ü  “YAZAR NE ANLATIYOR?” sorusu bizekonuyu verir ve konu genellikle paragrafın “Giriş”cümlesinde belirtilir.

Başlık: Paragrafın konusu ne ise başlık daodur.

ü  Konu veBaşlık, paragrafın bir veya iki kelime ile özetidir.

ü  Kısa olmalı.

ü  İlgi çekiciolmalı.

ü  Konuylaalakalı olmalı.

ü  Bütününükapsamalı.

Ana Düşünce (Ana Fikir, Temel Düşünce):

Ø Yazarın okuyucuya vermek istediği “mesaj”dır.

Ø Yazarın “amacını”belirten cümledir.

Ø Yazıda “enkapsamlı” ve “en geniş” düşünceve cümledir.

Ø Kesin yargı bildirir (Açık ve anlaşılır bir anlatımtaşır.)

Ø Paragrafın “Giriş,Gelişme, Sonuç” bölümlerinde olabileceği gibi tamamında da bulunabilir.

Ø “YAZAR NEDEMEK İSTİYOR?”, “HANGİ AMAÇLA YAZMIŞ?” gibi sorular sorulur.

ç)-Paragrafta Yapı:

ü  Giriş, Gelişmeve Sonuç bölümleridir.

ü  Giriş: Genellikle tek cümleden oluşur. Elealınacak konu burada verilir. Fikir ortaya atılır. Genel yargı niteliği taşır.Bağlayıcı unsurlar bulunmaz.

ü  Gelişme: En uzun bölümdür. Giriş cümlesindebelirtilen konu her yönüyle ele alınır. Yani fikirler örneklerle açıklanır.

ü  Sonuç: Anlatılanların bir sonuca bağlandığıbölümdür. Yani konunun sonucu ve özetidir. Genellikle tek cümleden oluşur. Bufikirden bir netice çıkartılır. 

 

YORUM EKLE

banner15