Harfleri değişiyor kaderleri aynı

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Abdülaziz Aydın, son yıllarda ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki sınav sistemlerinde sık sık yapılan değişikliklerin öğrenci ve aileleri tedirgin ettiğini belirterek oturtulmamış bir sınav sisteminin eğitime büyük darbe vurduğunu söyledi.

Harfleri değişiyor kaderleri aynı

SİSTEMSİZ, PLANSIZ,İSTİŞARESİZ…

Aydın, tepkisini “Geçmişte LGS, OKS, SBS, ÖSS, ÖYS, LYSgibi, nice harfleri değişen ama kaderleri değişmeyen sistemler aynı mantığınkısır tezahürüdür” ifadeleriyle dile getirdi. Dün sendika binasında songetirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve yeni kaldırılan TEOG’ailişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Abdülaziz Aydın, eğitim ve sınavsisteminde sık sık yapılan değişikliklerin uzun soluklu olmamasını sistemsiz, plansız ve istişaresiz atılan adımlara bağladı.  Aydın, “Ülke olarak, yıllardır sancısını,sıkıntısını, stresini yaşadığımız nokta burasıdır. Yerel değerlere dayananevrensel bir eğitim sistemini kuramayışımızın temel sebebi bundankaynaklanmaktadır. Öğrencileri sürekli başka yönlere kanalize eden, velileritedirgin eden ve sık sık değiştirilmek zorunda kalınan sınav sistemleri deböyle bir anlayışın ürünüdür. Geçmişte LGS, OKS, SBS, ÖSS, ÖYS, LYS gibi, niceharfleri değişen ama kaderleri değişmeyen sistemler aynı mantığın kısırtezahürüdür” dedi.

TARTIŞMASIZ SİSTEMDEĞİŞMEZ!

Kaldırılan bir sistemin yerine daha iyisinin getirilmediğive bir önceki sistemin eksikliklerinin yeni sistemde de yer aldığını belirten Memur-Senve Eğitim Bir-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Aydın, şu açıklamalarda bulundu: “YKStatminden TEOG tahminden uzak görünüyor. Kaldırılacak sistemin eksikliklerininne olduğunu paylaşmadan, yerine getirilecek olanı kararlaştırıp olgunlaştırmadan,tüm bunları yaparken de paydaşlarla tartışıp istişare etmeden kurulan sınavsistemlerinin birçok sıkıntıyı da beraber getirdiği tecrübelerle bilinmektedir.Bir süre sonra tartışmaya açılan, önce öğrencilerimiz, sonra veliler üzerindeolumsuz etkileri görülen sistemler kaldırılmak zorunda kalmaktadır. Yanlışıterk ederken gösterdiğimiz acelecilik, yapım aşamasında bir hıza dönüşmemekte; yetkililer,konuya katkıda bulunacak kişi ve kurumlarla bir araya gelmekten imtina etmekte,durum böyle olunca da, ya ortaya kabul gören bir model çıkmamakta ya da enineboyuna tartmadan, tartışmadan yöneldiğimiz modeller de geriye yönelik tadilatgörmektedir.”

++++++++++++++++

Memur-Sen ve EğitimBir-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Abdülaziz Aydın, sık sık değiştirilen sınavsistemlerinin öğrencilerin başarısını uzun soluklu olumsuz etkilediği gibiailelerin de kafasını karıştırdığını belirterek yeni getirilen YKS’nin deeğitim camiasını tatmin etmediğini söyledi.

Aydın, “Eğitim, ülkelerin geleceklerinin şekillenmesindeönemli bir fonksiyona sahiptir. Bilimde, teknolojide, sanatta, edebiyattagelişen, öncü olan ülkeler incelendiğinde, nitelikli bir eğitim sistemine sahipoldukları görülecektir. İyi bir eğitim, gelişmenin, gelişmiş ülke olmanın,medeniyet kurmanın anahtarıdır. Bunun farkında olan ülkelerin önceliği eğitimolmakta, başarılı insanların yetiştirilmesi için en büyük değer her zaman bualana verilmektedir. Sistemli, planlı ve istişareye dayanmayan hiçbir proje,başarılı olmamıştır, olmaz da” dedi.

Sendika olarak, eğitimin diğer alanlarıyla olduğu gibi, bukonularda da defalarca açıklamalar yaptıklarını kaydeden Başkan AbdülazizAydın, şöyle konuştu: “Bu konularda da Araştırmalar gerçekleştirdik, raporlarhazırlayıp kamuoyu ve yetkililerle paylaştık. Ortaöğretime geçiş veyükseköğrenime giriş konusunu da, Eğitime Bakış 2016 ve Yükseköğretime Bakış2017 raporlarımızda ele aldık, eksikliklerin altını çizdik, bugün yaşananlara ogünden dikkat çektik. TEOG konusunda en büyük sıkıntının sınav boyutunda değil,aksine sınav puanına dayalı merkezi yerleştirme olduğunu, bu konuda birdüzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştik. Yükseköğretime girişte iseortaöğretim öğrencilerinin standart testlerde düşük başarı düzeyleri, öğrencibaşarısını etkileyecek düzeyde sınav kaygısı, boş kalan kontenjanlar,sınavların lise eğitiminin bütününü kapsamaması gibi sorun alanlarınınvarlığını gözler önüne sermiştik.”

SİSTEM TÜMÖĞRENCİLERİ HAYATA HAZIRLAMALI!

Belli bir grubu seçen ve yerleştiren değil, tüm öğrencilerihayata hazırlayan bir sistemin kurulması gerektiğine dikkat çeken Aydın, şuaçıklamalarda bulundu: “Ortaöğretim sistemine yerleştirmedeki en büyük sorun,merkezi sınavın var olmasından ziyade, merkezi sınavın zorunlu olarak bütünöğrencilere uygulanması ve tüm öğrencilerin bu sınav sonuçlarına göre merkeziolarak yerleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı, 8. sınıftaki tümöğrencilerin zorunlu olarak sınava girdiği, öğrencilerin hepsinin tüm okullaramerkezi olarak puan üstünlüğüne göre yerleştirildiği TEOG’a benzer bir modeldenkesinlikle kaçınmak gerekmektedir. Dahası, zaman zaman kamuoyuna yansıyanTEOG’a benzer merkezi bir yazılı sınav yapılması, tüm öğrencilerin bu sınavagirmeye zorlanması ve bu sınav sonuçlarına göre tüm öğrencilerin merkezi olarakyerleştirilmesi, TEOG’un neden olduğu sorunları olduğu gibi devam ettirecektir.Yeni sınav ve yerleştirme sistemi tasarlanırken, öğrencileri okul dışıkaynaklara mecbur bırakmayacak, öğrenci başarısının okullarda heterojen olarakdağılacağı, yani hem genel liselerin hem de meslek liselerinin başarılıöğrencilere sahip olabileceği bir sistem amaçlanmalıdır. Bu şekilde, değişikmeslek liselerinden, İmam Hatip liselerinden ve muhtelif mahalle liselerindenbaşarılı olan öğrencilerin gelecek kaygısı çekmeyeceği, çalışan ve başarılıolan herkesin emeğinin karşılığını alabileceği engelsiz, geçişli esnek modellerüzerinde durulmalıdır.”

EĞİTİMİN İLGİLİPAYDAŞLARIYLA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILMALI!

Milyonlarca adayı, aileyi ve toplumun geleceğiniilgilendiren üniversiteye giriş sisteminde yapılacak değişikliklerin; eğitiminilgili paydaşlarıyla görüş alışverişi yapılmadan, konunun hassas ve sıkıntılınoktaları tecrübeler ışığında değerlendirilmeden, dahası demokratik teamülleryerine getirilmeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanmasının, halenbir eksiklik olarak görüldüğünü aktaran Aydın, şunları kaydetti: “Tüm sosyalalan derslerinden de soru sorulmalı, eksiklikler giderilmelidir. YGS’ye veLYS’ye göre yeni sınavın fiilen tek aşamaya indirilmiş olması ve toplam sorusayının azaltılmış olması, ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesindedeğerlendirildiğinde, sınavın geçerliğini azaltmıştır. Soru sayısınınazaltılması aynı sayıdaki nette çok fazla sayıda öğrenci istifleyecek, dahanitelikli bir sıralama yerine dar aralıklara yığma yapacaktır.”

YENİ SİSTEMÖĞRENCİLERİ TEK YÖNLÜ YETİŞTİRECEK!

Adayların girecekleri sınavların kapsamlarının daraltılarakbazı derslerden hiç soru sorulmayacak olmasının, ortaöğretimi olumsuzetkileyeceğini hatırlatan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kahramanmaraş İl BaşkanıAbdülaziz Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu kapsam daraltması,öğrencilerin tek yönlü bir şekilde yetişmesine, temel Sosyal ve Fen Bilimlerialanındaki dersleri ihmal etmelerine; ayrıca, özellikle sayısal ve eşit ağırlıkalanında tercihte bulunacak öğrencilerin lise öğrenimlerinde temel SosyalBilimler derslerini es geçmelerine neden olacaktır. Kısacası, öğrencilersınavda yapmak zorunda olmadıkları ders gruplarını ihmal edeceklerdir. Bu durumise lise eğitimini olumsuz etkileyecektir. Sadece belirli dersleri merkezealarak, diğer dersleri dışlayarak, öğrencinin ilgi alanının dışına iterek,belli dersleri tamamen ağırlıklı hale getirip diğer dersleri kötürümlüğesürükleyecek anlayış doğru bir ölçme anlayışı değildir. Her ne kadar tarihdersiyle ilgili küçük bir adım atılmış olsa da, sosyal alan derslerini dışarıdabırakan mantık yanlış, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerinden hiçsoru dahi sormayan bir ölçme hatalı ve değerlendirme de haksızdır. Kapsam geçerliliğiniartıracak, okulda alınan eğitimi ve öğrenilen dersleri kuşatacak bütünderslerin formülasyonda yerinin ve payının olduğu bir sistem daha adil birsistem olacaktır. Bu kapsamda din kültürü ve felsefe derslerinden de sorusorulması kaçınılmazdır. Bu haliyle yeni sistem, sosyal alan başarısını önemsizhâle getirdiği için, imam hatip liselerinin ve meslek liselerininyükseköğretime girişlerini daha da zorlaştıracaktır.”

YENİ SİTEM AŞAMALISINAV MANTIĞINA AYKIRI

İki sınavın aynı gün yapılması ve ilk aşama sınavınsonuçları açıklanmadan ikinci aşama sınava girilmesinin, aşamalı sınavmantığına aykırı olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi: “Yeni sistemde ikioturumun aynı günde yapılacak olması, fiilen aşamalı sistemin kaldırılmasıdemektir. Farklı günlerdeki oturumlarda yapılan sınavlarda öğrenciler, herhangibir oturumdaki dezavantajlarını diğer günlerdeki oturumlarda kapatmayaçalışmaktaydılar. Ancak yeni sistemde bunun yapılması mümkün görülmemektedir.Öğrencilerin sabah oturumundaki sınav sonuçları belli olmadan (belki de yeterlipuanı almadan) ikinci sınava girmeleri usulen doğru gibi görünse de esasenyanlış bir uygulamadır. YÖK tarafından tasarlanan yeni yükseköğretime geçişsistemi uygulamaya konulmadan evvel eleştirilerimiz ve tüm paydaşların da bukonudaki eleştiri ve önerileri dikkate alınarak revize edilmelidir. Toplumunyeni sisteme olan güven duygusu tesis edilmelidir. Aksi hâlde sorun çözmek içingetirilen yeni sistem, yeni sorunların kaynağı olacaktır.”

İSTİŞARE MECLİSİGENİŞ, KABUL DÜZEYİ YÜKSEK BİR SİSTEME İHTİYAÇ VAR

Milletin varlığı, dimağı, tasavvuru, idealleri, hayatı,hayalleri, istiklali ve istikbali ile doğrudan ilgili olan eğitiminsorunlarının anlık etki ve tepkilerle düzenlenmemesi gerektiğine dikkat çekenAydın, son olarak şu ifadelere yer verdi: “Hele nesnesi, öznesi, amacı, aracıinsan olan eğitim meselelerini en insanî gerekçelerle bile olsa tartışmadançözmeye çalışmak, yanlışın da ötesinde nesillerin yitirilmesine sebebiyetverecek vahim bir hatadır. Eğitim alanıyla ilgili çalışma yapılırken, bütün buunsurlar göz önünde bulundurulmalı, örnek modellerden yararlanılmalı, çağıngerekleri dikkate alınmalı, mutlaka istişare edilerek farklı görüş veönerilerden istifade edilmelidir. Aksi hâlde bu kısır döngü sürüp gidecektir.” (HABER-FOTO: KENAN ONARAN)

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2017, 09:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15