ÖĞRETMENLERE KULAK VERİN!

Meslekleri itibari ile hem çok zor hem de kutsal bir görev icra eden öğretmenlerin birikmiş bir yığın sorunu var.

ÖĞRETMENLERE KULAK VERİN!

Atamalardan çalışanlar arasındaki kadrolu-sözleşmeliayrımına, ek göstergelerden vergi dilimine kadar birçok problemi alanöğretmenler, en düşük memur maaşını alan bir mesleği icra eder hale geldi.Onlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kuru kuru tebrikler değil hem maddi hem demanevi olarak sorunlarının giderilmesini talep ediyor.

Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi olarak çocuklarımızın vegençlerimizin geleceğini şekillendiren öğretmenlerin sorunları, ihtiyaç vebeklentileri üzerine bir araştırma yaptık. Yapıları, işleyişi ve ideolojileribakımından birbirinden farklı 3 eğitim sendikasına öğretmenlerin problemlerinisorduk; ancak aldığımız cevap ortaktı. Öğretmenlerin özlük, iş güvencesi, maaş,ek gösterge ve içinden çıkılmaz bir sistemde boğuşması noktasında 3 farklısendika aynı sorunları sıraladı.

İşte sendikaların Kahramanmaraş Şube Başkanlarınıngözünden öğretmenlerin sorunları:

YENİPINAR: ÖĞRETMENLER GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİ

Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı ZiyaYenipınar, öğretmenlerin birikmiş sorunları üzerine şu açıklamalarda bulundu: Öğretmenlikmesleği gerçekten vicdani yönü ağır basan, insani sorumluluğu büyük olan,malzemesi insan olan hakikaten de Peygamberlik mesleğidir. Bu kadar önemli olanbir meslek grubu, ülkenin geleceğine direkt etki yapacak bir meslek grubumaalesef akıl almaz bir şekilde yıllar yılı itibarsızlaştırılarak,değersizleştirilerek adeta günah keçisi ilan edilerek halkın önüne atılmıştır.Oysa ki “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen bir dinin,hocasının atının ayağından sıçrayan çamuru görerek üzülen hocasına  “Bizim için bir şereftir” diyen bir ecdadıntorunları olarak, öğretmenlerimizin şu an içinde bulunduğu durum tam anlamıylarezil bir durumdadır. En önemli sorun, öğretmenlik mesleğininitibarsızlaştırılması meselesidir. Öğretmene duyulan güven ve verilen önem güngeçtikçe azalmış ve şuan dip yapmış durumdadır. Zamanında öğretmenini gören biröğrenci 200 metreden kendini toparlayıp saygı gösterisinde bulunurken maalesefşimdi içtiği sigarayı öğretmeninin yüzüne üfler bir vaziyete gelmiştir. Bununsebebi ise öğretmeni adeta halkın önüne atarak yem eden siyasi politikalar vesiyasi söylemlerdir. Okullarımızda liyakatten uzak, tarafgirce yapılan idarecive yönetici atamaları da bu çözülmeye ön ayak olmuştur. Velilerden yediği baskıyetmiyormuş gibi öğretmenlerimiz idari baskı ve mobbinglere de maruz kalmaktave eğer bu konuda tedbir alınmazsa ileride daha büyük sosyal patlamalaryaşanılacağı da su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaniöğretmenlerimiz mutsuz, huzursuz ve gelecek kaygısı taşıyan bir meslek grubuhaline getirilmişlerdir. 657 sayılı devlet memurları kanununda güvence altınaalınan iş güvencesi konusu da “sözleşmeli öğretmenlik, vekil öğretmenlik” gibialımlarla da baltalanılmaya çalışılması da yeni atanacak öğretmenlerin dahagöreve başlamadan güdüm altında atanmalarına neden olmaktadır. Liyakatsizceyapılan atamaların sıkıntısını milletimiz ve devletimiz 15 Temmuz sürecindeyakinen yaşamış ama maalesef bu kötü durumdan da hiçbir ders alınamamıştır.Hala çeşitli dernek, vakıf ve cemaatlere devletimizin imkânları seferberettirilmektedir. Öğretmenlik mesleğine maddi olarak hiçbir iyileştirmeyapılmadığı gibi devlet memurları arasında en düşük maaş alan meslek grubuhaline getirilmiştir. Maaşlar yetersiz hale gelmiş, ek ders ücretleri yerindesaydırılmış ve özlük hakları sürekli gasp edilmiştir. Eşit işe eşit ücret adıaltında diğer tüm memurlara yapılan iyileştirmelerden sadece ve sadeceöğretmenler yararlandırılamamıştır. Karı koca olarak çalışmayan, tek maaşlıöğretmenlerin tamamı geçim sıkıntısı çekmektedir. Türk Eğitim Sen GenelMerkezinin yaptığı son ankete göre öğretmenlerin yüzde 74’ü kredi borcuödemekte, yüzde 17’sinin kredilerini ödeyemediği için banka sicilininbozulduğu, yüzde 92’sinin kredi düşünen öğretmenlerin oranının yüzde 40’açıkması oldukça düşündürücü bir durumdur. kartı borcu olduğu ve neredeysetamamının kredi kartı kullandığı ortaya çıkmıştır. Mesleği bırakmayı

AYDIN: ÖĞRETMENİN BAŞARILI OLMASI MÜFREDATA BAĞLIDIR!

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kahramanmaraş İl BaşkanıAbdülaziz Aydın, öğretmenlerin yaşadığı problemler üzerine şunları söyledi: Heralanda kalkınarak vatan ve millet varlığını ilelebet payidar kılma davamızın ensağlam kaynağı olan insanımızı, hayatın her alanı için bilgi ve beceriyledonatarak yetiştiren öğretmenlerimiz, geceyi gündüze katarak akıttıkları terle,geleceğimiz olan çocuklarımızı özveriyle yetiştirme gayretiyle onurlu birmesleği icra etmektedir. Ne var ki, yüzyıllık siyasal iniş çıkışların tozdumanı içinde bu onurlu meslek erozyona uğratılmış, öğretmenlerimiz hak ettiğideğeri göremez olmuştur. İlim ve irfan kıstaslarının doğasını zorlayarakideolojik yaklaşan anlayışlar, öğretmenliği toplum mühendisliklerinin aleti vearacı olarak kullanabilmiştir. Öğretmen, eğitimin en önemli unsurudur ama tekunsuru değildir. Başta müfredat olmak üzere, okul, eğitim ve öğrenci de diğerunsurlardır. Öğretmen güçlü, donanımlı bir ses olabilir ancak müfredatınkapalı, sıkıntılı mahiyeti, o sesin kendini ifade etmesine imkân vermiyorsaveya talip olması gerekenlerde sağır bir duyarsızlık varsa, öğretmen tohumunubulamamış toprağa dönüşür. O nedenle, öğretmenin etkisinden en yüksek düzeydeyararlanmak için, evvela amacı, ruhu, felsefesi millî bünyemize, insan vemedeniyet değerlerimize uygun bir müfredata sahip olmak gerekir. Başarıya gidenyol, ancak iyi bir müfredat ve öğretim kadrosuyla amacına ulaşır. O takdirdeöğretmen saygınlığı kendiliğinden artar, artmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı,yapacağı düzenlemelerde bu hassasiyetleri gözetmelidir. Oysa Bakanlığınyürürlüğe koyduğu bazı düzenlemeler, aldığı tavır ve tutumlar öğretmenieğitimin aktörü olmaktan uzaklaştırmış, figüranı hâline getirmiştir.Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal saygınlığınıyitirmesine ek olarak öğretmenler mesleklerini icra ederken çeşitlisaldırılarla şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı,çalışanlarının sorunlarını sahiplenmeli, çözümüne ilişkin çaba göstermelidir.Mevcut öğretmen kadrolarının daha rahat çalışması ve verimli olmaları içinkıyafet serbest bırakılmalı, performans değerlendirmesi gibi sıkıntı doğuracakuygulamalar terk edilmelidir. 100 bin öğretmen açığının bulunduğu bir ortamdasözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli, öğretmen ihtiyacıkadrolu öğretmenlikle giderilmelidir. Ayrıca, huzursuzluğa, iş barışınınbozulmasına sebep olan, adalet duygusunu zedeleyen mülakat sistemikaldırılmalıdır.

TEKARDIÇ: EZBER CÜMLELERİ GEÇİN ÖĞRETMENLERE KULAK VERİN

Eğitim-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç,yetkililerin kuru Öğretmenler Günü mesajı yerine birikmiş sorunlarına çözümbulmaları için öğretmenlere kulak vermelerini istedi. Tekardıç, şudeğerlendirmelerde bulundu: Eğitim Sen, yıllardır dünya öğretmenlerininevrensel mücadele günü olan 5 Ekim’i Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul etmekteve kutlamaktadır. 24 Kasımı “Öğretmenler Günü” olarak ilan edenler,öğretmenlere içi boş ve gerçek yaşamda hiçbir karşılığı olmayan övgüler dizip,yıllardır yaşanan sorunların üzerini örterek günü kurtarmaya çalışmaktadır. 13yıldır tek başına iktidarda olan AKP’nin öğretmenlerin giderek ağırlaşançalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, artan iş yükünü azaltmak, insanonuruna yaraşır bir ücret almasını sağlamak ve eğitimin niteliğini en azındanOECD ülkeleri ortalamasına taşımak gibi bir hedefi olmamıştır. Her 24 Kasım’daöğretmenliğin kutsallığından, “onurlu bir meslek” olduğundan söz edilerekbildik ezber cümlelerin kullanılması, eğitim emekçilerini ciddi anlamdarahatsız etmektedir. Yüz binlerce eğitim emekçisinin sosyal ve ekonomiksorunlarını çözmek için yıllardır adım atmayanların, öğretmenlerin gerçeksorunlarını görmezden gelenlerin bildik nutuklarını daha fazla dinlemekistemiyor, eğitimin ve öğretmenlerimizin sorunlarına kalıcı çözümlerüretilmesini istiyoruz. Ücretli, sözleşmeli ve kadrolu ayrımına karşıyız.Öğretmenlik mesleğini icara eden ve farklı adlandırılan arkadaşların da kadroyageçirilmesini talep ediyoruz. Öğretmenler arasında uzman öğretmen vebaşöğretmen kavramı var. Bundan 10 yıl önce bir sınav yapıldı; ondan sonra dahasınav yapılmadı. 10 yılı dolduran tüm öğretmenlere Uzman öğretmen, 20 yılınıdolduranların ise Baş Öğretmen olarak adlandırılmasını istiyoruz. Son getirilenbir uygulama da mülakat sistemi. Yeni öğretmen olumlarında mülakatınkaldırılmasını istiyoruz. bir sınav yapılacaksa yazılı ve adil olsun.Öğretmenlerin bir başka sorunu; ek ödemeler emeklilik hesaplamalarındayansıtılmıyor. Bunların yansıtılmasını istiyoruz. Vergi diliminin yüzde 15’tesabitlenmesini, ek göstergelerin 3 binden 3 bin 600’e çıkarılmasını talep ediyoruz.(HABER-FOTO: KENAN ONARAN)

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2017, 08:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15