GARBİ'NİN NEFES VERDİĞİ YER: ŞEKEROBA

Şekerobamahallesinin tarihi, sosyo-kültürel ve ekonomisi ile ilgili kitap çalışmamızdabir hayli yol aldık. Doğduğum yer olan Şekeroba ile ilgili yayınlayacağımkitabın adının da yazımın başlığı ile aynı olmasını istedim. Yerel halkın“garbi” adını verdikleri batıdan esen rüzgâr özellikle yaz aylarındaŞekeroba’ya nefes aldırıyor.

Üzerindeçalıştığım bu kitapta Şekeroba yerleşim yerinin arkeolojik dönemlerdekidurumundan günümüze kadar ulaşan kronolojik tarihini, burada yaşayanaşiretleri, yerleşikleri ,dışarıdan gelen cemaatleri bulabileceksiniz.

Osmanlılardöneminde bölgenin durumu, iskân politikası ile milli mücadele ve Maraş’ınkurtuluşunda Şekeroba’nın oynadığı rolü kitabımızda ele aldık. AyrıcaŞekeroba’nın adının nereden geldiği, sosyo-kültürel öğeleri, ekonomisi, coğrafikonum ve yapısını incelemeye çalıştık. İlgilenen okuyuculara ipucu olmasıhasebi ile bölgede Şekeroba adından önce geçen Kemer nahiyesi ile ilgili kısada olsa bir ön bilgi vermek istiyorum.

Kemernahiyesinin merkezi şimdiki Şekeroba’nın güney doğusuna düşen ve Kemer tepesidenilen yerdir. Burası Kubat denilen bölgenin de güneyindedir. Arkeolojikkalıntılar Kemer nahiyesinin hem Kemer tepesinde hem de Kubat bölgesindeolduğunu göstermektedir. Eskiden Kubat ile Kemer arasındaki bölge gâvur gölünündevamı olarak su ile dolardı. Burada halk küçük kayıklarla balıkçılık veavcılık yaparak geçinirdi. Kemer diye bahsi geçen coğrafyada Kemer diyebildiğimiz küçük bir tepe de bulunmaktadır. Arkeolojik kalıntıların yoğunolduğu Gâvur Gölünden, Amik ovasına doğru uzanan koridorda Karaçalı, Keli,Karabent, Darılık, Kubat diye bildiğimiz yerler Kemer nahiyesinin ilk yerleşimyerlerini oluşturmaktadır.

1526tarihine gelindiğinde Kemer nahiyesine 13 köy bağlı iken, 1563’te köy sayısı 24olmuştur.1526’da Kemer nahiyesine bağlı köylerde yerleşik nüfus yoktu. Kemernahiyesine bağlı köylerin arazisinin yapısından dolayı halk konar-göçer hayatıyaşamakta ve toprakları ziraat ile kışlak sahası olarak kullanmakta idi.

1563tarihinden itibaren Kemer nahiyesinde yaşayan halkın yerleşik hayata geçtiğigörülmektedir. Bölge halkının ekseriyeti Dulkadir Türkmenlerine mensuptur.Kemer nahiyesi ve köylerinin nüfusu 1526’da yaklaşık 143 iken bu nüfus 1563’te2226’ya ulaşmıştır. Kemer nahiyesi köylerinin Kafir Gölü hariç hepsimüslümandır. Bu köy ahalisinin ise 1526’da tamamı gayrimüslim iken 1563’te 18’iMüslüman, 40 ise gayrimüslim kalmıştır.

16.yyda bölgedeki yerleşim yerleri Kemer nahiyesine bağlı iken, 19.yy da Şekerobanahiyesine bağlanmıştır. Yani kemer nahiyesinin ismi değişerek Şekerobaolmuştur.

Şekerobamahallesinin bulunduğu bölgede 1526 tarihli Maraş tahrir defterine göreOrtapınar,Sunku-ros ve Yarıkca gibi Ağce Koyunlu ve Oruç Beylü Türkmenlerininyaşadığı üç köy bulunmakta idi…

Değerlihemşerilerimin de ziyadesi ile istifade edeceğine inandığım bu çalışmamda banaufuk çizen, cesaretlendiren değerli hocam Prof. Dr İlyas GÖKHAN’ a teşekkürediyorum. Araştırmamızı en kısa süre de tamamlayıp sizlerle paylaşmak dileği ile…

 

YORUM EKLE

banner14

banner19

banner13

banner17