700 milyonda büyük pay Kahramanmaraş'ın

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kurulduğu 2003 yılından bu yana Türkiye genelinde 700 milyon destek sağladı. Kahramanmaraş ise 35 milyonluk destekle bu sayının yüzde 20’sinde pay sahibi oldu.

700 milyonda büyük pay  Kahramanmaraş'ın

Yoksul Girişimci Kadınlara destek vermek amaçlı 2003 yılındaTürkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından programlanan Grameen Mikrofinans,kurulduğu günden bu yana yoksul ve girişimci bayanlara 700 milyonluk destek sağladı.Kahramanmaraş ilinden alınan yoğun talep üzerine 2007 yılında kentte şubesikurulan mikrofinans programı ile Kahramanmaraş’ta bir çok girişimci bayan kentiTürkiye genelinde birçok yarışmada temsil ederek birincilik ödüllerine layıkgörülmüştü. Yine başarıları ile mikrofinans programı desteği veren illerarasında yerini zirvede taşıyan Kahramanmaraş, Türkiye genelinde verilen 700milyonluk desteğin yüzde 20’sini oluşturdu.

KAHRAMANMANMARAŞGİRİŞİMCİLERİ

Kurulduğu 2007 yılından itibaren 10 yıllık süre içerisindebin 934 kişiye 35milyon destek sağlayan Mikrofinans Programı, kende çok sayıdabayanı iş sahibi yaptı.

İşte Türkiye geneli Mikrofinans program verileri:

TÜRKİYE’DE YOKSULLUKDURUMU VE GELİR DAĞILIMI NE DURUMDADIR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 18 Eylül 2017 tarihindeyayınlanan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” verilerine göre, nüfusunyüzde 14,3’ü yoksulluk sınırının altında yer alıyor. Okuryazar olmayanlarınyüzde 26,2’si, yükseköğretim mezunlarının yüzde 1,7’si yoksul görünüyor.  Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği,1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden ve gelir dağılımıeşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, 2016 yılı sonuçlarına bir öncekiyıla göre 0,007 puan artış ile 0,404 olarak tahmin edildi. Türkiye’de finansalsıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk oranı ise, %32,9 oldu. İştebu finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye’de yoksulların küçük birsermayeye ulaşmasını sağlamak maksadıyla, mikrokredi faaliyeti başlatılmıştır. 

YOKSULLUĞUN KALICIOLARAK AZALTILMASINA YÖNELİK MİKROKREDİ UYGULAMASI

Eylül 2015 tarihinde yapılan “Birleşmiş MilletlerSürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde”, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” aralarındaTürkiye’nin de olduğu 193 ülkenin imzasıyla kabul edildi. Her boyutuylayoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez birgereklilik olarak kabul edilmiş ve yayınlanan “17 Sürdürülebilir KalkınmaHedefleri” içinde birinci hedef olarak: “her çeşit yoksulluğu, nerede olursa olsunsona erdirmek” olarak belirlenmiştir. Bütün ülkeler ve paydaşlar, işbirliği içinde hareket ederek, bu planıuygulamaya koyarken, kullanmayı planladıkları en önemli yoksulluğu azaltmastratejisi olarak da, mikrokredi kabul edilmiş ve mikrokredinin dünyadakiöncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus’un içinde bulunduğu danışma kurulu bu maksatlaoluşturulmuştur. Ülkemizde yoksulluğun azaltılmasında uygulanan ana stratejihibe şeklindeki yardımlardır. Hibe şeklindeki yardımlar, çalışamayacak durumdabulunan yaşlı, engelli ve hastalara evlerine kadar gidilerek ihtiyaç duyduklarınakdi ve ayni yardımlardır. Ancak, çalışabilecek durumda olan yoksullara hibeyardımları yerine, onların yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına katkıdabulunacak şekilde, küçük birer sermaye olan mikrokredi verilerek, kendikendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır.  Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP);Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’unkurduğu Grameen Bank ile birlikte yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamaküzere geliştirilen bir program olup, teminat ve kefalet olmadan, dar gelirlikadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde, tamamengüvene dayalı olarak, ancak geri dönüşü olan mikrokredi vermektedir
TÜRKİYE’DE YOKSUL KADINLARA VERİLEN KÜÇÜK SERMAYE

Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un dünyadaöncülüğünü yaptığı Türkiye’deki mikrokredi uygulaması; dönemin Başbakanı,Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ilk çeklerle, Türkiye’deilk defa Diyarbakır’da 18 Temmuz 2003 tarihinde başlatılmış olup, halen 67 ilde98 şubede, 162.000’den fazla yoksul girişimci kadının mikro girişimciolmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 700 milyon liraya ulaşanmikrokredi verilmiştir. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısı, yaklaşık600.000 kişidir. Mikrokredi kullanacak yoksul kadınlara, ilk yıl için en fazla1.000 TL mikrokredi sağlanırken, yıllara göre artarak en fazla 5 bin TLolmaktadır. 

2016 yılında 46.000 dar gelirli kadına, taksitlerden yenidendağıtılmak üzere tahsil edilen ve buna ilave edilen yeni fonlarla birliktetoplam 110 milyon lira mikrokredi dağıtımı yapılmıştır. 2017 yılı sonuna kadarbu rakamın 150 milyon liraya, 2018 yılı için ise 200 milyon liraya ulaşmasıöngörülmektedir. Hedeflenen mikrokredi dağıtım tutarlarına ve yoksul kadınsayısına ulaşabilmek için, ilave fon bulunması ve bağış desteği çok büyük önemarz ediyor. Halen 20 binden fazla yoksul kadın kendi işini kurmak veya mevcutişini geliştirmek için mikrokredi almayı beklemektedir. Fon desteğininarttırılabilmesi durumunda, Türkiye’de iş fikri olan tüm yoksul kadınlaraulaşılması öngörülmektedir. Daha fazla finansman kaynağına ulaşabilmek için;ortak projeler gerçekleştirdiğimiz özel sektör kuruluşları, iş insanları, resmikurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

MİKROKREDİ KİMEVERİLİYOR? 

Mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayanyoksul kadınlar, kredi almada diğerlerine göre daima önceliklidir. Kredinin birtemel insan hakkı olması, mikrokredinin temel felsefesidir. Ticari bankalar;teminat ve kefalete, yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, mikrokrediprogramı ise, sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara kredi verilmesini esas almaktadır.   Ticaribankalardan kredi alırken, “ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazlakredi alırsınız.” Mikrokredi de ise, “ne kadar aza sahipsen, o kadar fazlaönceliğin vardır” anlayışı hâkimdir. Mikrokredi sistemine dâhil edilenyoksullar, otobanda hedefe yönelmiş olarak bir  yolculuğa çıkmış gibi görülür. Çünkü sistemiçerisindeki her bir dar gelirli, yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadardestek almaya devam eder.  Mikrokrediuygulama modelinde, “beş kişilik grup dinamiği” uygulanmakta olup, yoksulkişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmemektedir. Sistemde müteselsilkefalet yoktur. Grubun oluşturulmasının temel sebebi, gruptaki kişilerinbirbirlerine yardımcı olmalarını ve dayanışmasını sağlamaktır.  Mikrokredi kullanan yoksul kadınlarayaptıkları işin durumuna ve gelişimine göre kredi desteği sağlanmaktadır.Mikrokredi kullanan yoksul kadınlar, 5 bin TL’ye kadar kredi desteğialabilmektedir. Verilen mikrokredi, yoksul kadınlardan evlerine her haftagidilerek çalışanlarımız tarafından NFC elektronik tahsilat sistemikullanılarak tahsil edilmektedir. Yapılan tahsilatların teyidi için, yoksulkadınlara yapılan tahsilat miktarını ve kalan borçlarını ihtiva edecek şekildekendilerine tahsilattan hemen sonra otomatik olarak SMS gönderilmektedir.
YOKSUL KADINLAR İÇİN MİKROKREDİSÜREÇLERİ VE İŞ FİKİRLERİ  
Türkiye Grameen Mikrokredi Programı’na kredi başvurusunda bulunacak olan fakirkadının aklında mutlaka yapmayı planladığı, gelir getirici bir faaliyet içinbir “iş fikrinin” (ticaret veya üretim) olması gerekir. İlk defa mikrokredialacak olan fakir kadınlar, bir yıl vadeli ve haftalık taksitlerle ödeyeceklerişekilde, maksimum bin TL kredi kullanabilir. Mikrokredi uygulamasının birmahallede veya köyde yapılabilmesi için, gelir getirici bir iş fikri olan 5kadından oluşan bir grubun oluşturulması gerekir. Grup; bir müteselsil kefaletiçin olmayıp, sosyal dayanışma ve dostluk ile işbirliğinin pekiştirilmesiiçindir. 

 

Mikrokredinin dünyadaki öncüsü olan Nobel Barış Ödülü sahibiProf. Dr. Muhammed Yunus’un geliştirdiği bu grup dinamiği içinde, fakirkadınlar kendi aralarında iş fikirlerini paylaşırlar, birbirlerine cesaretverirler, örnek olurlar,  kendiaralarında istişare ederler, birbirlerine destek olurlar ve birbirlerini gelirgetirici faaliyetler için motive ederler. Grupta yer alan kadınlar, bir menfaatgrubu oluşmaması için, yakın akraba olamaz. Mesela, anne ve kızları veyakardeşleri bir menfaat ilişkisi veya geri ödemelerinde sıkıntı yaşanmamasıiçin, aynı grupta yer alamaz. Böyle fakir kadınlar varsa, farklı gruplarda yeralabilirler. Mikrokredi uygulaması; bir grup dinamiği içinde, takip edilmesigereken süreçleri olan,  dünyaca kabulgörmüş ve Nobel Barış Ödülü almış bir yoksulluğu azaltma stratejisidir. Beşfakir kadının yer aldığı bir grup oluşturulduktan sonra, 3 gün devam edeneğitimlerde;  Gelir getiricifaaliyetlerde bulunmanın önemi, ticaret veya üretimde bulunarak para kazanmanınhem kendisi, ailesi ve toplum için önemi, mikrokredi faaliyetinin süreçleri, Kredi geri ödemesi hakkında bilgi verilmektedir.  Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra,mikrokredi alarak gerçekten kendi kendine gelir getirici faaliyetlerdebulunacağına kanaat getirilenlere mikrokredileri verilir. Akında bir iş yapmafikri olmayan kişilere ise, asla başka borçlarını kapatmaları için mikrokrediverilemez. Mikrokredi alan kişinin, mutlaka gelir getirici bir faaliyettebulunması zorunludur. Gelir getirici faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarınıtespit etmek üzere, mikrokredi alan fakir kadınların her hafta gelir getiricifaaliyetlerinin kontrolü yapılır.  Fakirkadınlar, gelir getirici faaliyetlerde bulunmadan ve bunun sonucunda bir gelirelde etmeden mikrokredi borcunu ödeyemez. Bu bakımdan, gelir getirici bir faaliyettebulunmayan kişiye, mikrokredi verilmesi de kredilendirmenin ana prensibineaykırıdır. Gelir getirici faaliyeti olmayan fakir kadından, bir geliri olmadığıiçin, kredinin tahsilatı da yapılamaz. Ayrıca, bir gelir getirici faaliyetiolmayan kişiye; bakkal borcunun ödenmesi, elektrik veya su borcunun ödenmesiiçin mikrokredi verilemez. 

HABER:KÜBRA ŞİMŞİR

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2017, 10:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15