'HEDEF 7.5 MİLYON KONUTUN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hedefimiz 2030 yılına kadar 7.5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek" dedi.

'HEDEF 7.5 MİLYON KONUTUN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK'

  Çevre veŞehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sürdürülebilir Şehirler Projesi"açılış toplantısına katıldı. Programda yaptığı konuşmada Bakan Kurum, “Dünyamızher geçen gün değişiyor, gelişiyor, dönüşüyor. Bu değişim ve dönüşümün en fazlayaşandığı yerler ise kuşkusuz şehirlerdir. Birleşmiş Milletler tahminlerinegöre dünya nüfusu 2050 yılında yaklaşık 9 milyara ulaşacak ve nüfusun üçte ikisi şehir merkezlerinde yaşayacaköngörüsü var. Bugün dünyamızda halihazırda 29 mega kent var. Bu mega kentsayısı günden güne artarak devam ediyor. Ülkemiz, 1950’i yıllardan itibarenoldukça hızlı bir şehirleşme serüveni yaşadı. Şehir nüfusumuz, 1950’de yüzde24, 1965’te yüzde 34 iken, bugün yüzde 88 seviyesine yükseldi” ifadelerinikullandı.

  Şehirlerdeyaşanan yoğun göç, plansız şehirleşme, gecekondu, ekonomik ve sosyalproblemlerin sürdürülebilir şehircilik konusunda da birçok problemi beraberindegetirdiğini söyleyen Kurum, bu problemleri ortadan kaldırmak amacıylaşehirleri  çevreye duyarlı, ekonomiyekatkıda bulunan, enerjiyi verimli kullanan, ekolojik uyum ve hayat kalitesiyüksek merkezler haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

 

  Türkiye MekansalStrateji Planı

 Sürdürülebilirliğin bir mekansal stratejik plandan geçtiğini vurgulayanKurum, “Bizde inşallah çok kısa zamanda ülkemizin mekansal strateji planınıhazırlayacağız. Türkiye Mekansal Strateji Planı; koruma ve kullanmaya, iklimdeğişikliğine, şehirlerin gelişme, yön ve eğilimleri ile birlikte nüfusöngörülerine, afetlere ve kentsel dönüşüme, kırsal alanların geliştirilmesineilişkin strateji ve politikalar içermektedir. Bu proje şehrin kimliğini,kalitesini bozan uygulamalara karşı geliştirdiğimiz bir projedir.  Arazi kullanımındaki sorunlar da bu proje ileçözülecek iç ve dış yatırımın önü açılacaktır” açıklamasında bulundu.

 

  “Hedefimiz 2030yılına kadar 7.5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göredönüştürmek”

  “Kentsel dönüşümstratejimizi belirliyoruz” diyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

  “Bugün itibariyletopraklarımızın yüzde 66’sı, nüfusumuzun yüzde 71’i 1. ve 2. dereceden deprembölgesinde yaşıyor.  Ülkemizde sonyüzyılda büyüklüğü 6 ve üzerinde yaklaşık 56 deprem meydana geldi. Budepremlerde yaklaşık 82 bin vatandaşımızı kaybettik. Hem depremin yıkıcıetkilerini azaltmak hem de vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek,kimlikli, yeşil, çevreye duyarlı, medeniyet anlayışımıza uygun şehirler inşaetmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Her şehrinve bölgenin yapısına uygun plan ve projeler hazırlayarak, sağlıklı, kimlikli,tasarrufu esas alan hayat alanları inşa ederek, kentsel dönüşümü sosyal veiktisadi boyutları başta olmak üzere bütüncül bir şekilde hayatımızın önemlibir parçası haline getirerek şehirlerimizdeki sağlıksız yapı stoğunu yenilemiş olacağız.Yaptığımız dönüşüm çalışmalarıyla ülke genelinde 580 bin adet konutun yenilemeçalışmalarına başladık. Hedefimiz 2030 yılına kadar 7.5 milyon konutu öncelikve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek. Yapacağımız yeni konutları yereldokuya ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edeceğiz. Dönüştürdüğümüz her birkonutun ise örnek proje olması yine en temel hedefimizdir.”

  Şehircilikufkunun önemli bir parçası olan Millet Bahçelerinin sürdürülebilir şehirleşmeaçısından önemli bir proje olduğunu vurgulayan Kurum, Cumartesi günüİstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yaklaşık 1.5milyon metrekare yeşil alan sahip 5 adet Millet Bahçesi’nin açılışınıgerçekleştirdiklerini hatırlattı. Kurum, “İlk aşamada 100 günlük eylemplanlarımızda 18 ilde 33 Millet Bahçesi’ni projelendiriyoruz. İnşallahprojelendirmeyle binlikte en yakın zamanda 81 ilimizde en az bir tane MilletBahçesi olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

 

  Plastik poşetkullanımı

  Sürdürülebilirşehircilik anlamında plastik poşetlerin de 2019 yılında ücretli halegetirileceğini hatırlatan Kurum, “Plastik poşetlerin sebep oldukları tümolumsuzları önlemek için yapılan düzenleme ile kişi başı 440 olan kullanımmiktarını 2019 yılında 90’a, 2025 yılında ise 40 adede düşürmeyi hedefliyor ve2025 yılında plastik poşet kullanımında yüzde 90 tasarruf sağlamayıhedefliyoruz” dedi.

  Şehirleri dahayaşanabilir hale getirmek için yeni yapılacak imar planlarında bisiklet veyayürüyüş yollarını zorunlu hale getirdiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, “Bukapsamda 3 bin kilometre bisiklet yürüyüş yolu, 60 bin metrekare gürültübariyeri, 81 ilde Çevre Dostu Sokaklar Projesi'ni gerçekleştiriyoruz”ifadelerini kullandı.

  Katı atık ve atıksu arıtma tesisleriyle alakalı ülkemizde katı atık düzenleme tesisleri ileilgili çalışmaları yürüten yerel yönetimleri teknik ve mali açıdandesteklediklerini bildiren Kurum, “2002 yılında katı atık düzenli depolamatesisi sayısı sadece 15 iken, 2018 yılı Ekim ayı itibariyle 88’e çıkarılmış, butesisler ile nüfusun yüzde 75’ine 55 milyon kişiye hizmet verilmektedir. Şu anitibariyle belediye nüfuslarımızın da yaklaşık yüzde 85’ine atık su arıtmahizmeti vermekteyiz. Hedefimiz 2023 yılında tüm belediyelerimizin nüfusundaatık su arıtma ve düzenli depolama hizmeti vermektir” diye konuştu.

 

  “Sıfır AtıkProjesi ile 2023’te yılda 20 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız”

  2017 yılında ilkdefa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan ve Bakanlık tarafından devamedilen, bugün için yaklaşık 8 bin 600 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamayageçirilen Sıfır Atık Projesi'nin 2023’e kadar tüm ülkede Sıfır Atık Sistemi'ninkurulumunu sağlamak üzere hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Kurum,şunları kaydetti:

  “Sıfır AtıkProjesi'yle çevresel, ekonomik, sosyal açıdan önemli kazanımlar eldeedilecektir. En önemlisi de sürdürülebilir bir çevre ve şehir oluşturmak, ülkekaynaklarını verimli kullanmak, gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir birdünya bırakmak için çok önem verdiğimiz önemli bir çalışma. Sıfır AtıkProjesi'yle 2023’te yılda 20 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız.”

  İller Bankasınınverdiği desteklerin içme suyu şebeke ve arıtma, kanalizasyon, atıksu arıtma,derin deniz deşarjı, katı atık ve üst yapı gibi problemlerin çözümünde yerel yönetimlerecan suyu olduğunu vurgulayan Kurum, bu desteklerle şehirleri modern, kaliteli,enerji verimliliği ilkelerine uygun, altyapı sorunları çözülmüş, hayatstandartları yükselmiş, çevreye daha duyarlı hale getirdiklerini ifade etti.Bakan Kurum, çalışma ve organizasyon yapısı itibariyle bir şehir için gereklitüm teknik ve finansal hizmetlerin İller Bankası tarafından sağlanabiliyorolmasının Bankayı dünyada ve kalkınma bankacılığında benzersiz bir konumaçıkardığını ve İller Bankasının öz kaynaklarının yanı sıra, JaponyaUluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası,İslam Kalkınma Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibikuruluşlarla da ortak projeler yürüttüğünü kaydetti. Dünya Bankası ile ilkişbirliklerinin 2006 yılında “Belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında yaklaşık213 milyon avro tutarındaki kredi anlaşmasının imzalanması ile başladığınıhatırlatan Kurum, hemen ardından Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) için178,2 milyon avro tutarındaki kredi anlaşmasının 2010 yılında imzalandığını veneticede toplam 391,1 milyon avro kredinin belediyeler ve idareler tarafındankullanılarak yatırıma dönüştürüldüğünü bildirdi.

 

  "AvrupaBirliği fonlarından sağlanan hibe desteğinden 10 belediye ve idaremiz yararlanacaktır"

  İller BankasınınDünya Bankası ile birlikte ikinci kademe büyükşehir belediyelerininsürdürülebilir gelecek planlamaları ve yatırımları için bir destek mekanizmasıoluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Şehirler Projesi'ni (SŞP) tasarlandığını anlatanKurum, şöyle konuştu:

  “SürdürülebilirŞehirler Projesi ile gelişmekte olan şehirleri ve belediyelerimizi finansalaçıdan daha sağlam yatırımlara yöneltme, finanse etme ve şehir planlamakapasitelerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Bankamız, ‘SürdürülebilirŞehirler Projesi’ ile uluslararası finans kurumlarından, yerel yönetimlereuygun koşullu kredi sağlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliğifonlarından sağlanan hibe desteğinden 10 belediye ve idaremiz yararlanacaktır.Bu illerimiz Antalya, Balıkesir, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya,Mardin, Muğla, Ordu ve Van Büyükşehir Belediyeleri ve bu illerimizin Su veKanalizasyon İdareleridir. Sürdürülebilir Şehirler Projesi için yaklaşık 195milyon avro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır. Büyükşehir BelediyesiKanunu ile sınırları genişleyen ve artan belediye hizmetlerinin finanseedilmesi için destek sağlanacak illerimize de önemli sorumluluklar düşmektedir.Belediyelerimizin de bu krediden yararlanırken şehirleri için en güzel yatırımve planlamaları yapacaklarına olan inancımı ifade etmek isterim. Bu anlamdaSürdürülebilir Şehirler Projesi’nin şehirlerimizin geleceği için pek çok yeniprojenin hayata geçirileceği bir dönem olarak görüyorum.”

  Programa BakanKurum’un yanı sıra Dünya Bankası Sosyal, Kırsal, Kentsel ve DayanıklılıkKüresel Uygulama Bölümü Direktörü Sameh Wahba, AB Türkiye Delegasyonu MüsteşarıAngel Gutierrez Hidalgo, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt katıldı. 

 

 

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 09:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15