İNSANveİMANİLİŞKİLERİ

(Ehl-i gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder levhadır)

Beni dünyaya çağırma, Ona geldim fena gördüm

Demâ gaflet hicab oldu, Ve nur-u Hak nihan gördüm

Bütün eşya u mevcudat, Birer fâni muzır gördüm

Vücut desen, onu giydim, Ah, ademdi, çok belâ gördüm

Hayat desen onu tattım, Azap-ender azap gördüm

Akıl ayn-ı ikab oldu, Bekàyı bir belâ gördüm

Ömür ayn-ı heva oldu, Kemâl ayn-ı heba gördüm

Amel ayn-ı riya oldu, Emel ayn-ı elem gördüm

Visal nefs-i zeval oldu, Devâyıayn-ı dâ gördüm

Bu envarzulümat oldu, Bu ahbabı yetim gördüm

Bu savtlarnây-ı mevt oldu, Bu ahyâyımevat gördüm

Ulûm evhâmakalb oldu, Hikemde bin sekam gördüm

Lezzet ayn-ı elem oldu, Vücutta bin adem gördüm

Habib desen onu buldum, Ah, firakta çok elem gördüm

(Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-i dünyalarına işaret eder levhadır)

Demâ gaflet zevâl buldu, Ve nur-u Hak ayan gördüm

Vücut burhan-ı Zât oldu, Hayat, mir’ât-ı Haktır, gör

Akıl miftah-ı kenz oldu, Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör

Kemâlin lem’ası söndü, Fakat şems-i cemâl var, gör

Zevâlayn-ı visal oldu, Elem ayn-ı lezzettir, gör

Ömür nefs-i amel oldu,  Ebedayn-ı ömürdür, gör

Zalâm zarf-ı ziya oldu, Bu mevtte hak hayat var, gör

Bütün eşya enîs oldu, Bütün asvat zikirdir, gör

Bütün zerrat-ı mevcudat, Birer zâkir, müsebbih gör

Fakrı kenz-i gınâbuldum, Aczde tam kuvvet var, gör

Eğer Allah’ı buldunsa, Bütün eşya senindir, gör

Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör

Eğer hodbin ve kendi nefsine mâliksen, Bilâ-addin belâdır, gör

Bilâ-haddin azaptır, tad, Bilâ gayet ağırdır, gör

Eğer hakikî abd-i hüdâbin isen, Hudutsuz bir safâdır, gör

Hesapsız bir sevap var, tad, Nihayetsiz saadet gör

YORUM EKLE

banner15