Özgün Baskı sanatının Türkiye'de tanınması anla­şılması ve alışılması

Özgün Baskı sanatının Türkiye'de tanınması anla­şılmasıve alışılması konusunda çaba sarfeden bir kaç isimden birisidir Süleyman SaimTekcan. Bu bir kaç isim arasında da bu sanat dalında yakala­dığı özgün sanatanlayışı ile ayrıcalıklı bir yere sa­hiptir. Bunun yanı sıra Mimar SinanÜniversitesi Özgün Baskı Atölyesinin kurulmasına ve gelişme­sine katkıları iledikkati çeker. Özellikle de kurduğu özel özgün baskı atölyesinde ürettiği sanatçıöz­gün baskılarının yanısıra tüm sanatçılara açık bir sanat ortamınınhazırlanmasında gösterdiği çaba­larla da önemli atılımlara imza atar Tekcan.Güzel Sanatlar Liseleri'nin açılışına yaptığı katkılarda bi­linmektedir. Birbaşka söylemle yaşamını sanata ve özellikle de özgün baskı sanatının yaygınlaş­masıve gelişmesine adar.

Bu arada özgün sanat biçeminin gelişimine özen gösterençalışmalara imza atar. Öncelikle Anadolu Uygarlıklarının esinlerini geometriksoyut anlatım­larda yorumlanmasına yönelir. Üç ayaklı kaideler üzerinde oturanboğa başlı Urartu kazanlarından, Eski Tunç çağının Kibele'lerine, Alacahöyük Ge­yiklerindenGüneş Kurslarına ve Ritonlara uzanan Anadolu sanatının verilerinin esinleriniözgün bi­çim, kompozisyon ve renk arayışları ile serigrafile­rinde yenidenbiçimlendiren Süleyman Saim Tek­can, baskı teknikleri içindeki üstünduyarlığını yan­sıtan yapıtlar üretir. Serigrafi bir baskı tekniği ola­rak:Tekcan'ın disiplini, titiz üretimi ve ayrıntıya ver­diği önemle, özgün biranlatıma ve uygulamaya ulaşır. Berraklığı, şeffaflığı yok olmayan renk kat­manlarıve hatta bunların üzerinde oluşan dokusal ayrıntılar ve ışık dağılımı,Tekcan'ın bu tekniğe kat­tığı duyarlığı ve kusursuz işçiliği sergiler. AnadoluUygarlıklarının esinlerine yönelen baskılarında Tekcan çok renkli biruygulamayı çok katmanlı, ve bu katmanların ayrı ayrı izlenebileceği bir teknikbeceriyi geliştirir.

Bu gelişim sanatçının yetenekleriyle pekişir ve dü­şünkatmanlarının birikimleriyle özdeşleşerek yeni bir boyut kazanır. Atlarserileri bu aşamada, Tek­can baskılarında ortaya çıkmaya başlar. AnadoluUygarlıkları ile Selçuklu sanatı esinlerini özdeşleş­tiren konular kalıplardankağıtlara akmaya başlar. Özellikle Selçuklu sanatının en görkemli verileriarasında yer alan atlı figürler; çinilerden minyatür­lere kadar uzanan genişbir alan içinde sık sık kar­şımıza çıkan bu motifsel yorumlar Süleyman SaimTekcan'ın yapıtlarında yeni uygulama alanlarında yeni yorumlar kazanırlar.

Tekcan, renk katmanlarının saydam geçişlerini içindeçoğalan figürsel anlatımların soyut yorumlarına yönelen araştırmalarının yanısıra, siyah ve be­yazın egemen olduğu yapıtlar da üretecektir. Özel­liklerengin görsel çekiciliğinden arındırılmış, leke­nin çarpıcı geçişleriniyakalayan tonlamaların ve fırça vuruşlarının izlerinin sürüldüğü bu uygulama­larTekcan'ın üzerinde ayrıcalıklı araştırmalara yöneldiği bir serinin varlığınıortaya koymaktadır. Konular Anadolu uygarlıklarından başlar ve atlar serisinekadar uzanır. Bir başka söylemle, Tekcan yaşamı boyunca eğildiği, ilgi ilearaştırdığı ve resimlediği ya da baskılara uyguladığı konuların siyah beyazversiyonları üzerinde yoğunlaşmak­tadır. Bu uygulamayla çalışmanın tümaşamalarının izlerinin yakalandığı süzgün örnek­lerin üretiminde farklıgörsellikler, ayrımlı varsıllıklar yakalamaktadır. Siyah ve beyazın sade,yalın, din­gin görselliğine dinamik fırça vuruşları ve leke dağılımıyladevingen lekesel uygulamalar kazan­dırmaktadır.

04.10.1999, Ankara

Yazan: Kıymet Giray,

Alınan kaynakhttp://www.tamsanat.net/yayinlar/makale.php?post=383

YORUM EKLE

banner14

banner13