EVLİLİK

    İslam’ın temelkurumlarından birisi de evlilik kurumudur. Evlilik, ilahi emre uyup yuvakurmaktır. Yuva, toplumun temelidir. Evlilik, bu temeli Allah için atmak veşerefli bir bina yapmaktır. İnsanlığın dünya hayatı bu yuva üzerine kurulmuş veaile düzenine göre şekillendirilmiştir. Aile olmadan, nesep korunmadan dinyaşanamaz, hayatın bir manası olmaz. İslam’da korunması gereken beş hususvardır. Bunlar; 1. Yaşama hakkı. 2. Aklın muhafazası. 3. Neslin muhafazası.4.Dinin muhafazası 5. Mülkiyet hakkı. İslam, bu hakları korumak için sağlam biraile düzenini inşa etmiştir. İlk yuva, Hz. Âdem (a.s) ile Hz. Havva validemizarasında cennette kurulmuştur. Bu sebeple Allah için yapılan evlilikte,cennetten bir tat vardır. Erkek ve kadın fıtratı, evlenmek ve aile olmakesasına göre yaratılmış olduğundan, Allah kullarına evlenmeyi emretmiştir.Kulluk, insanın yaratılmış olduğu İslam fıtratına uygun olarak yapılınca güzelve tamam olur. Yoksa din noksan yaşanmış olur. Kâmil olmak için evlenmek, yuvakurmak, aile hukukunu ayakta tutmak şarttır.

    Evlilik, İslam’ınedeplerindendir. Bu edebe uymak için kurulan yuva; insanın şahsına, ailesine vebütün insanlığa bir hizmettir. Evlilik ile insan nefsini bütün günahlardankorur. Kendisini kötülüklerden koruyan kimse ise cennet nimetlerine nail olur.Evlilikteki bu hikmet unutulmamalıdır.

  Evlilikte yeni nesilkazanmaktır. Allah yaratandır. İnsanın yaratılması, evlilik üzerindenolmaktadır. Kadın ve erkek, insanın yaratılmasının iki unsurudur. İnsanneslinin devamı için bu gerekli bir şeydir. Nesil sahibi olmak, İslam’ıkorumak, gelecek nesillere taşımak ve yaymak için lâzımdır. Bunun için evlilik,İslam ümmetinin çoğalması ve kuvvetlenmesi için yerine getirilmesi gereken birgörevdir. Peygamberimiz ümmetine emrediyor. “Evleniniz, çoğalınız; çünkü benkıyamet günü ümmetimin çokluğu övüneceğim.” (İbni Mace) Buyrulmaktadır.Müslüman her genç kızın ve erkeğin evlenmesi ve Allah’a şöyle dua etmesigerekir “Ve onlar, ‘Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığıolacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl’(Furkan,74)diyenlerdir.”.

    Evlilik, erkeği vekadını haramdan korur, terbiye eder. Aile; baba ocağı, anne kucağıdır.

    AsrımızdaMüslümanları tehdit eden en önemli konu, evlenme şuurunun kaybolmasıdır. Buşuurun kaybolmasına neden olan sebepler araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.Çünkü bu konu ülke güvenliğini ve toplumun geleceğini yakındanilgilendirmektedir. Gençler, aldıkları materyalist eğitimin ve yanlış kadın veaile politikalarının etkisiyle evlenmiyorlar veya geciktiriyorlar. Bunuyaparken de Allah ve Resulü’nün evlenme ile ilgili tavsiyelerine muhalefetettiklerini de düşünmüyorlar.. Ayet-i Kerimede: “İçinizde evliolmayanları(bekârları), kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanlarıevlendirin. Eğer fakir iseler Allah, kendi fazlından onları zengineder…”(Nur,32)Buyrulmuştur.

    Evlenmek,Peygamber’in sünneti ile amel etmektir. “Nikâh, benim sünnetimdir. Sünnetimiyapmayan benden değildir.” (İbni Mâce) Buyrulmuştur.

EVLENME

  Evlilik, toplumun enküçük kuruluşu olan bir ailenin oluşması için ilk adımdır. Bir milletin huzurve mutluluğu, birlik ve dayanışması, milleti meydana getiren ailenin durumunabağlıdır.

  Kuran-ı kerim’de;

Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kenditürünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi deO'nun kanıtlarındandır…”[1]

     İnsanlar için kendi nefislerinden eşleryaratılmış olması değişik şekillerde açıklansa da, bunlar arasında, insanıneşinin kendi özünden ve kendi türünden yani kadın ve erkeğin aynı özdenyaratılmış olduğu manasınadır.

 Temelinde iffet anlayışı bulunan, karşılıklı güven, sevgi ve esirgemeduygularıyla geliştirilen aile kurumunun bina edilebilmesi, yüce Allah'ıninsanlığa en büyük lütuflarındandır.

“Onlar(kadınlar) si­zin içinelbisedir, siz de onlar için elbisesiniz…”[2]Buyrulmaktadır.

Peygamberimizde;

“En hayırlınız, ailesine hayırlı olan, onunla hoşgeçinendir.”

“ Kadını gör, Çünkü görmek evliliğin devamına vesile olur.”Buyurmuşlardır.

  Kız Allah’ın emri vePeygamberin sünneti üzere istenir. Baba evinden ayrılırken dua edilir.

EVLENME VE ÇOCUK SAHİBİ OLMA

Peygamberimiz;

“ Evlenen dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısın daAllah’tan korksun.”

 “Küçük çocuk baba veannesini cennete çeker.”

“ İki çocuğu ölen kimse cehennem ateşinden bir duvar perdeile siperlenmiş olur.”

“Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz.”

“ Kendinizi ve aile efradınızı cehennem ateşindenkoruyunuz.” Buyurmaktadır.

EVLENMENİN FAYDALARI

1.Evlâd yetiştirmek

2.Şehveti teskin etmek

3.Ev idare etmek

4.yakınları çoğaltmak

5.Nefis mücahadesi yapmak

EVLENMEK VE ÇOCUK YETİŞTİRMEK

      Cemiyet denilenmuazzam binanın temelini aile meydana getirir. Aile ne kadar sağlam olursa,onun meydana getirdiği toplumda sağlam olur. Bir milletin sahip olduğu bütünözellikleri ailede görmek mümkündür.

  Aile hayatınaciddiyet göstermeyen şahısların meydana getirdiği aile de arzu edilen huzursağlanamaz. Mutluluktan uzak, dengesiz bir aile yuvası meydana gelir.

  Mensubu bulunduğumuzİslam dini aile hayatına büyük önem vermiştir. Evlenmek Kuran-ı kerim de teşvikve tavsiye edilmiştir.

“İçinizden evli olmayanları(bekârları), köle vecariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeiseler Allah lütfü ile onları(evlenmeleri sayesinde) ihtiyaçtan kurtarır.(zenginyapar)”[3]

   Ayetler de aileyikorumak için İffetin korunması gerektiğini ortaya koymuş, bunun için alınmasıgereken tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirlerden biri de evlenme çağına gelmişveya evlendikten sonra dul kalmış insanları evlendirmektir. Tefsirciler"evlendirin" emrinin muhatabı olarak velileri almıştır.

   Evlenmeninengellerinden biri de yoksulluktur. İnsanlar yoksul olan kimseye kız vermek istemezler,yoksullar evlenme giderlerini karşılayamazlar. Bu yüzden bunalımlar, ahlâkîsapmalar, sosyal problemler ortaya çıkabilir. Bu sebeple âyette Allah Teâlâkullarına şu gerçekleri hatırlatıp yoksullara yardım etmeye teşvik etmektedir:Yoksulluk gelip geçici olabilir, bugün yoksul olanlar Allah'ın lütfü vekendilerinin de gayretiyle yarın ihtiyaçlarım karşılar duruma gelebilirler.Ayet-i Kerime de;

 Andolsunsenden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermişizdir.”[4]

   Müşriklerpeygamberin insanüstü varlık olacağını sanıyor. Hz. Muhammed'in eşve çocukları olduğu için onun peygamberliğine itiraz ediyorlardı. Oysa Kur'ân-ıKerîm beşerî özellikler bakımından peygamberlerin insan üstü varlıklarolmadığını, onların da birer insan olduğunu, eş ve çocukları bulunmasınınpeygamber olmaya engel teşkil etmediği­ni haber vermektedir.

   Aile bahçesiningülü, gönül yuvasının bülbülü, milletlerin geleceğinin teminatı çocuklardır.

Peygamberimiz;

“Bir yetimi terbiye edip büyüten, ihtiyaçlarını temin edenkimselerle cennette beraber olacağını” bildirmiştir.

“Evladınıza ikram ve ihsan ile muamele ediniz. Terbiyeleriniiyi veriniz Çünkü onlar Allah’ın size hediyesidir.” Buyurmuştur.[1] Rûm,21

[2] Bakara,187

[3] Nur,32

[4] Rad,38

YORUM EKLE

banner22

banner19

banner34

banner37